IFK Malmö Fotboll AB inbjuder alla aktieägare till bolagsstämma torsdagen den 27 juni klockan 16.30 i klubblokalen på Malmö Stadion. 

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
* om fastställande av resultat- och balansräkning
* om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
* om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av ordfrande för en tid av ett (1) år
10. Val av tre-fem styrelseledamöter för en tid av ett år
11. Val av en (1) revisior för en tid av ett år
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
* Beslut om nyemission
* Information om IFK Malmös verksamhet

Varmt välkomna
Styrelsen i IFK Malmö Fotboll AB