Årsstämma i IFK Malmö Fotboll AB

IFK Malmö Fotboll AB inbjuder sina aktieägare till årsstämma torsdagen den 21 september klockan 17.30 i klubblokalen på Malmö Stadion.

Vid årsstämman kommer vi att få information från bolagets styrelse samt senaste nytt från tränaren Nils-Erik Persson om A-lagets prestationer under säsongen.

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSSTÄMMAN

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av 1 (en) protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Ändring av bolagsordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
* om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
* om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
* om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av 1 (en) ordförande för en tid av ett år
11. Val av 2-4 (två till fyra) styrelseledamöter för en tid av ett år
12. Val av 2 (två) lekmannarevisorer för en tid av ett år
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
* Beslut om nyemission

IFK Malmö Fotboll AB
Styrelsen

Någon anmälan behövs inte. I enlighet med bolagsordningen kommer vi självfallet att vid entrén kontrollera att endast röstberättigade deltagare finns vid årsstämman. Vi bjuder på kaffe och kaka under årsstämman.