Kallelse till Extra årsmöte

""

Kallelse till extra årsmöte i IFK Malmö Fotbollsklubb ideell förening
Kallelse
Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb ideell förening (”Föreningen”) kallar härmed, jämlikt 11 § i Föreningens stadgar, medlemmarna i Föreningen till extra årsmöte onsdagen den 9 september kl. 19.30 i Baltiska Hallen, Idrottsmuséum, Eric Perssons väg i Malmö.
 
Bakgrund
Den 3 augusti 2015 inkom till styrelsen för Föreningen en begäran om extra årsmöte. Det extra årsmötet begärdes av ett antal medlemmar, vilka tillsammans representerar lägst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar. Vid sådan begäran är styrelsen för Föreningen, enligt 11 § i Föreningens stadgar, skyldig att kalla till extra årsmöte senast inom 14 dagar från det att begäran inkom.
 
Begäran – dagordning
Av den begäran om extra årsmöte som inkommit till styrelsen, framgår att det extra årsmötet begärs för ändamålet att i) pröva medlemmarnas förtroende för den nuvarande styrelsen i föreningen, och eventuellt nyval av styrelse, samt att ii) erhålla information om Föreningens ekonomi från förtroenderevisor Robert Kling.
Styrelsen har mot denna bakgrund upprättat följande förslag till dagordning för det extra årsmötet.
1.     Mötets öppnande.
2.     Val av ordförande.
3.     Val av en protokollförare och två protokolljusterare.
4.     Val av två rösträknare.
5.     Fastställande av röstlängd.
6.     Fråga om det extra årsmötet utlysts och kallats till i behörig ordning.
7.     Godkännande av dagordning.
8.     Styrelsens information om verksamheten.
9.     Beslut huruvida medlemmarna har förtroende för befintlig styrelse, och, om sådant förtroende saknas, val av ny styrelse.
10.  Förtroenderevisor Robert Klings information.
11.  Mötets avslutande.
 
Rösträtt
Rösträtt tillkommer medlem som är lägst 15 år gammal, och som har betalat föreskrivna avgifter till Föreningen. Rösträtt tillkommer också hedersmedlem.
Röstberättigad medlem har en röst. Rösträtt får inte överlåtas på annan. Föreningens stadgar medger inte rätt att rösta via ombud.
______________
Malmö den 17 augusti 2015
STYRELSEN FÖR IFK MALMÖ FOTBOLLSKLUBB IDEELL FÖRENING