Bolagsstämma i IFK Malmö Fotboll AB

IFK Malmö Fotboll AB inbjuder alla aktieägare till bolagsstämma onsdagen den 25 juni klockan 17.00 hos Apparans Group AB, Lundavägen 10 i Malmö.

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
* om fastställande av resultat- och balansräkning
* om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
* om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av ordförande för en tid av ett (1) år
10. Val av tre-fem styrelseledamöter för en tid av ett år
11. Val av en (1) revisor för en tid av ett år
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
* Beslut om nyemission
* Ekonomiskt stöd till IFK Malmö FK

Anmäl dig via e-post: aktiebolag@ifkmalmo.se eller telefon 040-29 28 90 senast måndagen den 23 juni.

Vi bjuder på kaffe och kaka efter bolagsstämman.

Varmt välkomna
Styrelsen i IFK Malmö Fotboll AB