Årsstämma i IFK Malmö Fotboll AB

IFK Malmö

IFK Malmö Fotboll AB inbjuder sina aktieägare till årsstämma lördagen den 4 juni klockan 14.30 i VIP-rummet på Malmö Stadion.

Efter årsstämman ser vi på fotboll: 16.00 IFK Malmö – Hässleholms IF.

Vid årsstämman kommer vi att få information från styrelsen om bolagets framtidsplaner samt senaste nytt från tränaren inför dagens match.

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSSTÄMMAN

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av 1 (en) protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
* om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
* om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
* om ansvarsfrihet för styrelseledamötena.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av 1 (en) ordförande för en tid av ett år
10. Val av 2-4 (två till fyra) styrelseledamöter för en tid av ett år
11. Val av 1 (en) revisor för en tid av ett år
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
* Ändring av bolagsordning
* Beslut om nyemission
* Styrelsens information om bolagets framtidsplaner
* Senaste nytt inför matchen från tränaren

IFK Malmö Fotboll AB
Styrelsen

Någon anmälan behövs inte. I enlighet med bolagsordningen kommer vi självfallet att vid entrén kontrollera att endast röstberättigade deltagare finns vid årsstämman. Vi bjuder på enkel förtäring under årsstämman.